Condicions generals d’ús

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet ESTIU.FUNDESPLAI.ORG (d’ara endavant, el Portal) de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades.

L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal ESTIU.FUNDESPLAI.ORG, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:

GENÈRIQUES

Els serveis que ofereix de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Portal).

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades es reserven el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades enviant un correu electrònic a dadespersonals@fundesplai.org.

IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OFERENT

Les entitats titulars del present Portal d’Internet són la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI i les restants entitats que es relacionen a continuació (totes elles amb seu al Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona):

  • Fundació Catalana de l’Esplai (amb CIF G-61096368, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 983): iniciativa sense ànim de lucre creada al març de 1996 amb la finalitat d’impulsar l’educació a menors, joves i adults en les seves activitats lúdiques i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. Aquesta entitat desenvolupa la seva labor principalment en tres àrees de treball: àrea d’innovació educativa, àrea social, i àrea del tercer sector.
    La Fundació Catalana de L’Esplai és el resultat i la suma d’un conjunt d’entitats i projectes que fan pinya entorn uns mateixos objectius, i que es proposa estimular la vida associativa en tant que espai de vertebració i participació social que reforça la democràcia i contribueix a la millora de la vida dels ciutadans i l’interès general.
  • Federació Catalana de l’Esplai (amb CIF G-61197653, inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb número 18.854): federació de moviments d’esplai de caràcter comarcal i territorial, que permet la participació directa de les entitats d’esplai.
  • Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida (FUNDACIÓN ESPLAI) (amb CIF G-62090535, inscrita al Registre de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb número 08-0329): entitat d’àmbit estatal que du a terme programes d’àmbit estatal i internacional en col·laboració amb altres iniciatives, persones o xarxes, que té per objectiu promoure la formació en diversos àmbits, com les noves tecnologies.

CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari del present Portal d’Internet s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés.

L’usuari té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina Web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.

L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina Web correspondrà exclusivament a l’usuari.

OBJECTE DEL PORTAL

El present Portal d’Internet té la finalitat de donar a conèixer la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades, així com els seus objectius, activitats i serveis.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades no respondran per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina.

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades tampoc responen de les pàgines Web a les quals pugui enllaçar o fer referència, ni dels seus continguts.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda per la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A aquests efectes, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades informen als usuaris que les dades personals que puguin facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris i dur a terme les funcions pròpies de l’organització.

Com ja s’ha indicat, les entitats vinculades són: la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI i FUNDACIÓN ESPLAI.

Així mateix, en aquells casos en que l’usuari ho autoritzi, les seves dades podran ser utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de les entitats que formen part de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades i d’altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i ONG.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la Fundació Catalana de l’Esplai, Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic a dadespersonals@fundesplai.org.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

La Fundació Catalana de l’Esplai declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la vigent normativa, establint tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cookies

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades informen als usuaris que poden utilitzar cookies* per a l’adquisició de dades amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al present lloc Web. Aquestes cookies no controlen la informació individual, sinó informació anònima per tal que el lloc Web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències (idioma i grandària de la lletra).

* Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor Web té l’habilitat d’enviar al navegador i s’emmagatzema posteriorment en el seu sistema.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. A aquests efectes, pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.

Edifici Centre Esplai - Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat